Algemene voorwaarden

Al meer dan 5 jaar verzorgen wij professionele mindfulness trainingen voor particulieren en bedrijven!

Onze mindfulness trainers zijn ervaren trainers, zijn post-hbo afgestudeerd als mindfulness trainer en erkend in de hoogste categorie door beroepsvereniging VMBN.

Onze werkwijze is praktisch, nuchter en evidence-based.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer overlegt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Trainingsbureau voor Mindfulness

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van de Opdrachtgever zelf of ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training: standaard groepsgewijze trainingen met open inschrijving, bijeenkomsten, workshops en maatwerk-trainingen.

Intakegesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Startmoment van de training: het eerste trainingsmoment

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht/training of verplaatsen van het startmoment van de opdracht/training.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training. 
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht, of per e-mail verzonden bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte.
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

– het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;

– de planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

– bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten,

– of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training niet te accepteren.

Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

4.2 Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Training door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c3 € 75,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de training kan tot vier weken voor aanvang van het eerste trainingsmoment op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b na, kosteloos geschieden, tenzij het Intakegesprek al heeft plaatsgevonden. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 4 weken, maar meer dan 1 week, voor aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 50% van de trainingsprijs berekend.
 Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 1 week voor aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 100% van de trainingsprijs berekend.
 4. Bij trainingen waarbij een intakegesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek: Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.
Verzetten van het intake gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainingsmoment. Verzetten van het intakegesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer is kosteloos tot 1 week voor aanvang van het eerste trainingsmoment.
Bij verzetten van het intakegesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer binnen 1 week voor aanvang daarvan zal € 75,- excl. BTW in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt als de deelnemer op het afgesproken tijdstip van het gesprek niet (tijdig) aanwezig is.
 5. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de training deelneemt, of een trainingsonderdeel mist, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training.
 6. Indien het intakegesprek meer dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainingsmoment van de training plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot de training, kan de training niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering tot 1 week voor aanvang van het eerste trainingsmoment van de training 50% in rekening worden gebracht.
 Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 1 week voor aanvang van het eerste trainingsmoment wordt 100% van de trainingsprijs berekend.
 7. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
 8. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen worden indien zij afwijkend zijn vermeld door opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training aan opdrachtgever of in de offerte. In dat geval geldt voor de arrangementen de annuleringsregeling zoals vermeld in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training of in de offerte aan opdrachtgever.

5.2 Opdracht door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.

d.
Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.

 1. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

6.1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, of na aanvang van de training de deelname tussentijds te beëindigen, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training of opdracht te verschuiven naar daar toe vooraf aangewezen reservedata. Indien geen reservedata vooraf zijn aangewezen, dan worden nieuwe data aangewezen door de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever(s).

Artikel 7: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijke intake gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer, nog mogelijk is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3

 

Artikel 9: Betaling training en opdrachten

9.1. Training. De opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur, voor aanvang van het eerste trainingsmoment. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen voor aanvang van het eerste trainingsmoment, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2. Opdracht. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur, apparatuur en licentiekosten in verband met deelname aan een training of opdracht zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

12.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.5 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: enige tekortkoming van de Opdrachtgever, bij de Opdracht betrokken derden bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst en onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever.

Artikel 13: Persoonsregistratie

13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

13.2 De eventuele kennis of gegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor andere activiteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens en kennis.

13.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en kunnen worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van activiteiten van de opdrachtnemer in het kader van PR of informatieverstrekking. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan betrekking hebbend op de Opdracht of Training waaraan hij deelneemt of deelgenomen heeft, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

30 december 2014